Một số hình ảnh hoạt động học và hoạt động vui chơi tại trường

Hoạt động học tại lớp Lá-Thống Nhất

1ad6efe7ede810b649f9 83e404b406bbfbe5a2aa 610f605c62539f0dc642 f2732e2a2c25d17b8834

Hoạt động học tại lớp Chồi ghép- Cả Găng

cd2ab5f6b7f94aa713e8 1bbfa79da59258cc0183

Hoạt động dạo chơi ngoài trời tại lớp Lá -Thống Nhất

 

ea43c235a521587f0130

bb799609f01d0d43540c

 

2130a34cc55838066149

5ca5a4b5c2a13fff66b0 9f8d25ad43b9bee7e7a8  9458cd57ab43561d0f52 4162436e257ad824816b a9ec4e752961d43f8d70  bf47de5ab84e45101c5f d269164d70598d07d448